مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهینامه PPL,CPL,IR,FI

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهینامه PPL,CPL,IR,FI

صدور گواهینامه PPL,CPL,IR,FI

  • کپی کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل
  • برگه چک راید
  • برگه OP1 با مهر عملیات
  • کپی صفحه آخر Logbook مهر شده
  • اصل Log Book
  • کارت عابر بانک جهت پرداخت با رمز دوم

مدرسه خلبانی آرتاکیش