مدارک مورد نیاز جهت صدور نامه چک راید

مدارک مورد نیاز جهت صدور نامه چک راید

چک راید PPL

مدارک ثبت نام آزمون عملی

  • کارت عابر بانک جهت پرداخت اینترنتی از سایت سازمان هواپیمائی کشوری  
  • کپی صفحه آخر Logbook مهر شده در صورت تغییر بعد از آزمون

چک راید CPL,IR

مدارک ثبت نام آزمون عملی

  • کارت عابر بانک جهت پرداخت اینترنتی از سایت سازمان هواپیمائی کشوری  
  • کپی صفحه آخر Logbook مهر شده در صورت تغییر بعد از آزمون

مدرسه خلبانی آرتاکیش