بریفینگ روزانه

قابل توجه دانشجویان محترم:

آندسته از دانشجویانیکه Report Time  پرواز آنان ساعت 06:40 صبح می‌باشد، در صورت عدم حضور راس ساعت فوق و شرکت نکردن در بریفینگ صبحگاهی با آنان برخورد جدی خواهد شد.

مدیرآموزش‌های پروازی