صورتجلسه اجرای قوانین جدید (Air Crew)

قابل توجه دانشجویان محترم:

عطف به موارد قید شده در صورتجلسه اجرای قوانین (Air Crew), کلیه دانشجویانیکه دوره PPL آنها قبل از ۹۶/۰۲/۰۱ آغاز گردیده‌است فقط تا پایان سال جاری مهلت پرواز و اخذ CPL را دارند.و در صورت عدم اتمام دوره ۵۰ درصد از پروازهای آنان به دوره CPL Integrated اعتبار داده خواهد شد.

دانلود صورتجلسه (Air Crew)