سهمیه بندی آزمون های سازمان

 سهمیه بندی آزمون های سازمان

قابل توجه دانشجويان محترم:

با توجه به سهمیه بندی آزمون های سازمان در کلیه مقاطع برای مراکز آموزشی، الویت ثبت نام دانشجویان جهت آزمون های سازمان با توجه به نمره آزمون معرفی صورت می‌پذیرد.