منبع سوالات سازمان هواپیمائی کشوری

دانلود منبع سوالات PPL

Ver 2.0 2017

تصحیح (مرداد ۱۳۹۶)


مرکز آموزش خلباني آرتاکيش  دانلود منبع سوالات PPL سازمان هواپيمائي کشوري

حجم فايل : 11 MB


دانلود منبع سوالات CPL

Ver 2.0 2017

تصحیح (مرداد ۱۳۹۶)


مرکز آموزش خلباني آرتاکيش  دانلود منبع سوالات CPL سازمان هواپيمائي کشوري

حجم فايل : 20 MB


دانلود منبع سوالات IR

Ver 2.0 2017

تصحیح (مرداد ۱۳۹۶)


مرکز آموزش خلباني آرتاکيش  دانلود منبع سوالات IR سازمان هواپيمائي کشوري

حجم فايل : 19 MB

 
مرکز آموزش خلباني آرتاکيش