نمرات Instrument کلاس 04 - 91

لیست نمرات کلاسی درس  Instrument مقطع PPL دوره 04-91 مورخ ۹۱/۱۰/۰۹

ردیف نام خانوادگینمرهتوضیحات
۱ خیری ۸۸  
۲ مولایی ۷۶  
۳ مردانی ۶۶ F
۴ انصار ناراب ۸۴  
۵ طهیری ۸۴  
۶ رحمانی ترکمن ۶۸ F
۷ سعیدی وحدت ۴۴ F 
۸ پیرایش ۷۶  
۹ رعیت نژاد ۵۴ F
۱۰ خزاعی ۵۲ F
۱۱ جاویدان ۶۶ F
۱۲ اکبری ۱۰۰