صدور کارت تردد فرودگاه پیام سال ۱۳۹۲

صدور کارت تردد فرودگاه پیام سال ۱۳۹۲

قابل توجه دانشجویان محترم:

دانشجویان پروازی جهت صدور کارت تردد فرودگاه پیام در سال ۱۳۹۲ حداکثر تا تاریخ ۰۶اسفند ۱۳۹۱به همراه اصل و کپی فیش پرداختی به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ریال به شماره حساب ۷۱ / ۱۰۶۰ بنام شرکت خدمات هوایی پیام شعبه خزانه داری کل به واحد حراست مدرسه خلبانی آرتاکیش(آقای فکوری) مراجعه فرمایند.

لازم به ذکر است تردد به فرودگاه پیام در ایام تعطیلات سال نو منوط به ارائه درخواست تا تاریخ فوق می‌باشد.

 حراست مدرسه خلبانی آرتا کیش