نمرات Engine کلاس 05 - 91

لیست نمرات کلاسی درس  Engine مقطع PPL دوره 05-91 مورخ ۹۲/۰۲/۰۳

ردیف نام خانوادگینمرهتوضیحات
۱ سیاتیری ۱۰۰  
۲ برزگر ۹۶  
۳ چالاکی ۹۲  
۴ حقیقت  ۸۹  
۵  احدی  ۸۴  
۶ بیاتی ۸۳  
۷  قاسمی پور
 ۸۱
۸  محمدی ۸۰  
۹  وفایی  ۷۹  
۱۰ نمازی  ۷۶  
۱۱ جنگروی ۷۶  
۱۲ گلوند ۷۱  
۱۳ سبحانی ۷۰  
۱۴ غفاری  ۶۶ رد 
۱۵  قاجار  ۶۰ رد
۱۶  حسین دوست  ۶۰ رد
۱۷ هاشمی - غایب
۱۸ طریقی - غایب
۱۹ سپهرمنش - غایب
۲۰ حسینی - غایب
۲۱ برزه کار - غایب