منبع سوالات سازمان هواپیمائی کشوری


منبع سوالات سازمان هواپیمائی کشوری

قابل توجه کلیه دانشجویان:

طبق بخشنامه جدید سازمان هواپیمائی کشوری کلیه سوالات امتحانات سازمان علاوه بر Booklet ارائه شده، از کلیه منابع درسی مقاطع ( PPL,CPL,IR)  نیز انتخاب و برگزار می‌گردد.

متن بخشنامه :

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان آزمونهای پایه عملیاتی می‌رساند، سولات آزمون‌های مذکور صرفاً از منابع از پیش معرفی شده انتخاب نمی‌گردد. لذا داوطلبان جهت شرکت در آزمون ملزم به مطالعه کلیه منابع آموزشی مربوطه می‌باشند. همچنین هر آزمون حداقل دارای یکصد سوال می‌باشد.