صدور کارت تردد فرودگاه پیام سال ۱۳۹۳

صدور کارت تردد فرودگاه پیام سال ۱۳۹۳

قابل توجه دانشجویان محترم:

دانشجویان پروازی جهت صدور کارت تردد فرودگاه پیام در سال ۱۳۹۳ حداکثر تا تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۲به همراه اصل  فیش پرداختی به مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ریال به شماره حساب ۷۱ / ۱۰۶۰ بنام شرکت خدمات هوایی پیام شعبه خزانه داری کل ﴿قابل پرداخت فقط در بانک ملی شعبه فرودگاه پیام- فیش سه برگی﴾ به واحد حراست مدرسه خلبانی آرتاکیش(آقای فکوری) مراجعه فرمایند.

لازم به ذکر است تردد به فرودگاه پیام در ایام تعطیلات سال نو منوط به ارائه درخواست تا تاریخ فوق می‌باشد.

 حراست مدرسه خلبانی آرتا کیش