بریفینگ روزانه

بریفینگ روزانه

قابل توجه دانشجویانی که در Report Time پروازی ساعت ۷:۳۰ می‌باشند.

در صورت تاخیر و شرکت نکردن در بریفینگ ساعت ۷:۳۰ صبح از پرواز آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

واحد آموزش پروازش